• Manager - Jr. BALTATU George
 • Director medical - Dr. Minulescu Tiberius
 • Medic sef sectie Boli Infectioase - Dr. Jadan Adel
 • Medic sef sectie Pediatrie - Dr. Petre Valeria
 • Medic sef comp. ATI - Dr. Barna Constantin-Adrian
 • Medic sef comp. Cardiologie - Dr. Trofenciuc Nelu-Mihai
 • Medic sef Comp. OG - Dr. Chis Sofia
 • Medic sef comp. Ingrijiri paliative - Dr. Valas Claudiu
 • Medic sef Lab. Radiologie - Dr. Todorescu Ioan Dorin
Joi,  28 Septembrie 2023IP tau: 44.197.111.121

Info comunicare electronica

In conformitate cu OUG 38 din 30 martie 2020, modalitatea de primire a documentelor electronice la Spitalul Municipal Vulcan este posta electronica.

Adresa de email este: secretariat@spitalvulcan.ro

Sondaj

Home > Interes general > Ghidul pacientului internat

Ghidul pacientului internat

Maxima zilei

Traieste-ti viata ca si cum fiecare fapta a ta ar deveni lege universala. (Immanuel Kant)


In aceasta pagina va prezentam cele mai importante aspecte legate de internarea in spital, drepturi si obligatii, externare, reguli de vizitare, etc.:

Documente necesare pentru internarea in Spitalul Municipal Vulcan

 • buletin sau carte de identitate;
 • certificat de nastere in cazul copiilor minori;
 • bilet de trimitere - model unic de bilet de trimitere pentru servicii medicale clinice / bilet de internare semnat de medicul din ambulator sau medicul de familie;
 • cardul de sanatate;
 • document ce dovedeste calitatea de asigurat (adeverinta salariat, cupon de pensie personal, adeverinta de somaj, adeverinta de elev, adeverinta de asigurat emisa de CAS in care isi are domiciliul pacientul), sau dovada de asigurat din aplicatia SIUI, daca este cazul.

Extras din Normele metodologice de aplicare a Hotararii Guvernului pentru aprobarea pachetelor de servicii si a Contractului cadru care reglementeaza conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate

Pachetul de servicii medicale de baza

 • A. Servicii medicale spitalicesti pentru patologia care necesita internare in regim de spitalizare continua, in conditiile prevazute la capitolul II litera F pct. 3 din anexa, cu modificarile si completarile ulterioare. Spitalizarea continua are o durata de peste 12 ore.
 • B. Servicii medicale spitalicesti care nu necesita internare continua, acordate in regim de spitalizare de zi in conditiile prevazute la capitolul II litera F pct. 8 din anexa, cu modificarile si completarile ulterioare. Spitalizarea de zi are o durata de maxim 12 ore/vizita (zi).

...

Pachetul minimal de servicii medicale in asistenta medicala spitaliceasca cuprinde servicii medicale acordate in regim de spitalizare continua si de zi si se acorda in situatia in care pacientul nu poate dovedi calitatea de asigurat.

1. Criteriile pe baza carora se efectueaza internarea pacientilor in regim de spitalizare continua sunt:

 • a) urgenta medico-chirurgicala in care este pusa in pericol viata pacientului sau care au acest potential pana la rezolvarea situatiei de urgenta;
 • b) boli cu potential endemo-epidemic pana la rezolvarea completa a cazului;
 • c) nasterea

2. Criteriile pe baza carora se efectueaza internarea pacientilor in regim de spitalizare de zi sunt:

a) situatia de urgenta medico-chirurgicala, pentru:

 • a1) serviciile medicale prevazute la capitolul I litera B punctul B.3.2 pozitiile 37 si 38 efectuate in camera de garda, CPU/UPU care nu sunt finantate de Ministerul Sanatatii/ministerele si institutiile cu retea sanitara proprie.
 • a2) serviciile prevazute in lista de la punctul B.1 pozitiile 86, 87, 94 si 95 care se acorda in structuri de spitalizare de zi aprobate/avizate de Ministerul Sanatatii,

b) epidemiologic pentru bolnavii care necesita tratament in afectiuni care nu necesita izolare pentru serviciile medicale prevazute la capitolul I litera B punctul B.3.1 pozitiile 9 si 10 si punctul B.3.2 pozitia 62, care se acorda in structuri de spitalizare de zi aprobate/avizate de Ministerul Sanatatii.

3. Pentru criteriul urgenta medico-chirurgicala, spitalul acorda serviciile medicale avand obligatia sa evalueze situatia medicala a pacientului si sa il externeze daca serviciile medicale de urgenta nu se mai justifica. Pentru spitalizarea continua, la solicitarea pacientului se poate continua internarea in regim de spitalizare continua cu suportarea cheltuielilor aferente serviciilor medicale spitalicesti de catre pacient pentru perioada in care serviciile acordate nu mai reprezinta urgenta.

...

11. Prezentarea si utilizarea cardului national de asigurari sociale de sanatate la furnizorii de servicii medicale, medicamente si dispozitive medicale se face la momentul acordarii serviciului, astfel:

11.1 In asistenta medicala primara utilizarea cardului national de asigurari sociale de sanatate se face la momentul acordarii serviciilor medicale prevazute in pachetul de baza.

11.2 In asistenta medicala ambulatorie de specialitate pentru specialitatile clinice utilizarea cardului national de asigurari sociale de sanatate se face la momentul acordarii serviciilor medicale prevazute in pachetul de baza, cu exceptia serviciilor de sanatate conexe actului medical pentru care nu este necesara prezentarea cardului.

11.3 In asistenta medicala ambulatorie de specialitate pentru specialitatea reabilitare medicala si acupunctura utilizarea cardului national de asigurari sociale de sanatate se face la momentul acordarii serviciilor medicale prevazute in pachetul de baza, astfel:

 • a) pentru consultatii si proceduri in cabinet la momentul acordarii
 • b) pentru procedurile acordate in baza de tratament prezentarea cardului se face in fiecare zi de tratament / fiecare zi in care se acorda servicii de acupunctura in cadrul curei de tratament

11.4 In asistenta medicala ambulatorie de specialitate de medicina dentara utilizarea cardului national de asigurari sociale de sanatate se face la momentul acordarii serviciilor medicale prevazute in pachetul de baza.

11.5 In asistenta medicala ambulatorie de specialitate pentru specialitatile paraclinice utilizarea cardului national de asigurari sociale de sanatate se face, astfel:

a) pentru serviciile medicale paraclinice - analize de laborator prezentarea cardului national de asigurari sociale de sanatate se face la momentul recoltarii probelor in punctele de recoltare propii ale furnizoriilor de investigatii paraclinice, cu exceptia serviciile paraclinice de microbiologie, histopatologie si citologie daca probele nu se recolteaza la furnizorii de investigatii paraclinice. Pentru serviciile paraclinice de microbiologie - examene de urina si examene de materii fecale daca sunt singurele investigatii recomandate pe biletul de trimitere se utilizeaza cardul la momentul depunerii probelor la furnizorul de investigatii paraclinice; daca acestea sunt recomandate pe biletul de trimitere impreuna cu alte analize de laborator se utilizeaza cardul la momentul recoltarii analizelor de laborator. Pentru examinarile de histopatologie si citologie care nu se recolteaza la furnizorii de investigatii paraclinice probele sunt transmise la furnizorii de servicii medicale paraclinice insotite de biletele de trimitere fara a fi necesara prezentarea cardului national de asigurari sociale de sanatate.

b) pentru serviciile medicale paraclinice - investigatii de radiologie, imagistica medicala, explorari functionale si medicina nucleara utilizarea cardului national de asigurari sociale de sanatate se face la momentul efectuarii investigatiilor prevazute in pachetul de baza.

11.6 In asistenta medicala spitaliceasca utilizarea cardului national de asigurari sociale de sanatate se face, astfel:

a) pentru serviciile medicale spitalicesti in regim de spitalizare continua utilizarea cardului national de asigurari sociale de sanatate se face la internarea si externarea din spital, cu exceptia urmatoarelor situatii:

 • - la internare in spital daca criteriul la internare este urgenta medico-chirurgicala
 • - la externare din spital pentru cazurile transferate la un alt spital si la internare ca si caz transferat
 • - la externare pentru situatiile in care s-a inregistrat decesul asiguratului.

b) pentru serviciile medicale spitalicesti in regim de spitalizare de zi prezentarea cardului national de asigurari sociale de sanatate se face la fiecare vizita, cu exceptia situatiilor in care criteriul de internare este urgenta medico-chirurgicala pentru serviciile acordate in structurile de urgenta (camera de garda/UPU/CPU) care nu sunt finantate de Ministerul Sanatatii/ministerele si institutiile cu retea sanitara proprie.

11.7 Pentru furnizorii de ingrijiri medicale la domiciliu, respectiv ingrijiri paliative la domiciliu utilizarea cardului national de asigurari sociale de sanatate se face in fiecare zi in care se acorda ingrijiri.

11.8 In asistenta medicala de reabilitare medicala si recuperare, in sanatorii si preventorii utilizarea cardului national de asigurari sociale de sanatate se face la internare si externare.

11.9 Pentru dispozitive medicale, este necesara utilizarea cardului national de asigurari sociale de sanatate daca dispozitivul medical se ridica de catre beneficiar de la sediul lucrativ/punctul de lucru al furnizorului de dispozitive medicale. In situatia in care ridicarea dispozitivului medical de la sediul lucrativ/punctul de lucru al furnizorului de dispozitive medicale se face de catre apartinatorul beneficiarului - membru al familiei (parinte, sot/sotie, fiu/fiica), imputernicit legal -, se utilizeaza cardul national de asigurari sociale de sanatate sau cartea de identitate/buletinul de identitate/pasaportul acestuia; In situatia in care dispozitivul medical se elibereaza prin posta, curierat, transport propriu ori Inchiriat prezentarea cardului nu este necesara; confirmarea primirii dispozitivului medical expediat de catre furnizor prin posta, curierat, transport propriu ori Inchiriat si primirea la domiciliu, se face sub semnatura beneficiarului sau ori a apartinatorului acestuia - membru al familiei - parinte, sot/sotie, fiu/fiica, imputernicit legal, reprezentant legal - cu specificarea domiciliului la care s-a facut livrarea, a actului de identitate si a codului numeric personal/codul unic de asigurare ale persoanei care semneaza de primire.

11.10 Pentru medicamente cu si fara contributie personala, utilizarea cardului national de asigurari sociale de sanatate se face la momentul ridicarii medicamentelor din farmacie, daca acestea se ridica de catre beneficiarul prescriptiei; In situatia in care ridicarea medicamentelor de la farmacie se face de catre un imputernicit, se utilizeaza cardul national de asigurari sociale de sanatate al imputernicitului sau cartea de identitate/buletinul de identitate/pasaportul, daca Imputernicitul nu poate prezenta card.

12. Informatii referitoare la utilizarea cardului national de asigurari sociale de sanatate de catre asigurati si fluxul de lucru pentru furnizorii de servicii medicale, medicamente si dispozitive medicale, sunt postate pe site-ul www.cnas.ro.

13. Prevederile privind acordarea serviciilor medicale, medicamentelor si dispozitivelor medicale prin utilizarea cardului national de asigurari sociale de sanatate de catre furnizorii de servicii medicale, medicamente si dispozitive medicale, sunt aplicabile de la data prevazuta la art. 2 alin (2) din HG nr. 900/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la cardul national de asigurari sociale de sanatate din titlul IX Cardul european si cardul national de asigurari sociale de sanatate din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare.

Drepturile pacientului

Obiecte necesare la internarea in spital

 • Medicatia curenta completa (inclusiv medicamentele pe care le luati fara prescriptie), astfel incat sa avem o imagine completa a anamnezei Dvs.
 • Obiectele si materialele necesare igienei dvs. personale in spital:
  1. Crema si aparat de barbierit;
  2. Pieptene / perie de par;
  3. Prosoape, burete si sapun;
  4. Periuta si pasta de dinti;
 • Efecte pe care le primiti la internare sau optional le puteti aduce de acasa (exceptie fac sectiile Boli Infectioase si Pneumologie):
  1. Pijamale / camasa de noapte;
  2. Halat si papuci;

Nota: Odata internati in spital, NU pastrati la Dvs. obiecte de valoare.
Spitalul Municipal Vulcan nu isi asuma responsabilitatea pentru obiectele de valoare (bani, bijuterii, documente importante Dvs., alte bunuri personale). Pacienii sunt rugati sa trimita acasa obiectele de valoare. Pastrati la Dvs. numai sume mici de bani.
Important! Comunicati personalului sectiei numele, adresa si numarul de telefon al celei mai apropiate rude a Dvs.

Reguli de vizitare

Grija fata de pacienti este preocuparea principala a personalului spitalului nostru. Pentru a nu perturba serviciile medicale si de asistenta, vizitarea pacienilor este limitata la un anumit program si de aceea ii rugam pe pacienti si pe vizitatori sa respecte orarul de vizita.

Program de vizite:
 1. Acces liber, zilnic intre orele 14.00 - 16.00
 2. Acces limitat, numai in cazuri speciale, cu aprobarea medicului sef de sectie, contracost (2 lei/vizitator) intre orele 17.00 - 19.00

Vizitarea pacientilor internati este interzisa in afara Programului de vizite.
Vizitele care se fac in afara acestui program, numai in cazuri speciale, pot fi aprobate de medicul sef de sectie.
Copiii care fac vizite rudelor internate in spital trebuie sa fie insotiti si supravegheati in permanenta de o persoana adulta.
Vizitarea pacientilor internati este interzisa in sectiile Boli Infectioase si Pneumologie.
Reguli speciale de vizitare
Puteti obtine aprobari speciale pentru vizite in afara programului de vizita de la medicul sef de sectie. Aceste aprobari se acorda numai in cazuri de boli grave.

Programul sectiei

Fiecare sectie/compartiment are un program zilnic specific sectiei/compartimentului si este astfel conceput incat personalul medical sa va ingrijeasca pe dvs. si pe ceilalti pacienti cu maximum de eficienta.
Din programul zilnic al fiecarei sectii/compartiment nu lipseste timpul alocat pentru: toaleta de dimineata, mic dejun, vizita medicilor curanti, tratamente, consultatii, investigatii, pranz, odihna, vizita apartinatorilor, contra-vizita, cina, stingerea.
Facem mentiunea ca Spitalul Municipal Vulcan ii sfatuieste pe vizitatori sa evite introducerea in spital a alimentelor. Spitalul Municipal Vulcan nu isi asuma raspunderea pentru reactiile adverse pe care pacientii le pot suferi din cauza alimentelor care nu au fost preparate sau furnizate de catre spital.

Obligatiile pacientului internat

 • Bolnavii internati sunt obligati sa respecte regulamentul de ordine interioara al spitalului si al sectiei/compartimentului;
 • Este interzis consumul de bauturi alcoolice si fumatul in incinta spitalului;
 • Pacientii sunt datori sa respecte unitatea sanitara, personalul medical si de ingrijire precum si pe ceilalti pacienti;
 • Bolnavii internati sunt obligati sa poarte tinuta regulamentara de spital pe durata internarii;
 • Este interzisa circulatia bolnavilor in alte sectii decat cele in care sunt internati, cu exceptia cazurilor care necesita investigatii;
 • Bolnavii internati nu pot parasi unitatea sanitara in tinuta de spital, este interzisa circulatia pe strazi sau in parcuri in tinuta de spital;
 • Pacientii sunt datori sa respecte ordinea si linistea, sa pastreze curatenia in saloane, sali de mese, coridoare, grupuri sanitare;
 • Nu este permisa tulburarea linistii, degradarea mobilierului si bunurilor din dotarea sectiei/compartimentului spitalului;
 • Introducerea in institutie de aparatura audio-vizuala este posibila numai cu acordul medicului sef de sectie/compartiment.

Informare corecta si Consimtamant informat

Extras din Carta Pacientului:

...

3. INFORMARE CORECTA:
Fiecare individ are dreptul sa primeasca toate informatiile referitoare la starea de sanatate, la serviciile de sanatate si cum sa le foloseasca precum si tot ce-i poate oferi cercetarea stiintifica si inovatia tehnologica. Profesionistii si toti furnizorii de ingrijiri de sanatate trebuie sa ofere o informare personalizata pacientului, adaptat in special particularitatilor religioase, etnice si lingvistice. Aceste informatii trebuie sa fie facute usor accesibile inlaturand obstacolele birocratice, educand furnizorii de sanatate, pregatind si distribuind materiale informative. Pacientul are dreptul sa-si vada dosarul medical, sa fotocopieze, sa puna intrebari si de a se corecta eventualele greseli. Un bolnav internat are dreptul la o informare continua si detaliata, care poate fi garantata eventual de un "tutore". Fiecare individ are dreptul la acces direct la informare asupra cercetarilor stiintifice, farmaceutice si inovatii tehnologice, fie din resurse publice, fie private, daca aceasta indeplineste criteriile de corectitudine si transparenta.


4. CONSIMTAMANT INFORMAT:
Fiecare individ are dreptul la toate informatiile care ii pot permite sa participe activ in luarea deciziilor referitoare la sanatatea proprie; aceasta informare este o conditie prealabila oricarei proceduri sau tratament, inclusiv participarea la o cercetare stiintifica. Furnizorii de sanatate trebuie sa ofere pacientului toate informatiile referitoare la tratamentul sau operatia care urmeaza sa fie facute, inclusiv asupra riscurilor asociate, efectelor secundare si alternativele existente. Aceasta informare trebuie facuta cu suficient timp inainte (cel putin 24 ore) si intr-un limbaj accesibil, pentru a permite participarea activa a pacientului la luarera deciziei. Bolnavul are dreptul sa refuze un tratament sau o interventie medicala sau sa-si schimbe optiunea in cursul tratamentului.

...

Externarea din spital

Externarea pacientului din Spitalul Municipal Vulcanse face de catre medicul curant si se va comunica pacientului cu cel putin 24 de ore inainte. Medicul curant va completa Biletul de externare si scrisoarea medicala in care va consemna diagnosticul la externare, starea pacientului, tratamentul medical, indicatii privind regimul alimentar, data controlului medical si numarul de zile de concediu medical(dupa caz). In cazul externarii pacientului la cerere, i se vor explica riscurile la care se poate expune. Medicul curant consemneaza in Foaia de observatie solicitarea de externare a pacientului, iar acesta este pus sa semneze ca a solicitat externarea. La externare se foloseste cardul de sanatate al pacientului pentru semnarea serviciilor (internare, externare, reteta electronica).

Documentele care se elibereaza pacientului la externare:

 • Bilet de externare;
 • Scrisoare medicala;
 • Certificat de concediu medical (dupa caz);
 • Adeverinta medicala (dupa caz);
 • Reteta medicala;
 • Decont de cheltuieli.

Chestionar satisfactie

Sugestii si reclamatii

Modul de accesare a serviciilor oferite de spital

Pentru serviciile de Spitalizare Continua si de Zi sunt necesare urmatoarele:

 • Biletul de trimitere valabil
 • Cardul national de Asigurari de Sanatate
 • Actul de Identitate
 • certificat de nastere in cazul copiilor minori

Pentru consultatiile in Ambulatoriu si investigatiile paraclinice:

 • Programare
 • Biletul de trimitere valabil
 • Cardul national de Asigurari de Sanatate
 • Actul de Identitate
 • certificat de nastere in cazul copiilor minori

Accesarea serviciilor in cadrul Spitalului Municipal Vulcan, la cerere

Pentru consultatiile in Ambulatoriu si investigatiile paraclinice:

 • Dovada achitarii contravalorii serviciilor
 • Actul de Identitate

Informatii privind investigatiile si tratamentele pentru care se percepe Coplata

In cadrul Spitalului Municipal Vulcan, coplata se percepe doar pentru serviciile medicale spitalicesti acordate in regim de spitalizare continua.

Coplata este in valoare de 10(zece) lei/persoana internata si se aplica doar categoriilor de asigurati care nu sunt scutite de coplata

Sunt scutite de la coplata urmatoarele categorii de asigurati:

 • Copii pana la varsta de 18 ani, tinerii intre 18 ani si 26 de ani, daca sunt elevi, absolventi de liceu, pana la inceperea anului universitar, dar nu mai mult de 3 luni, ucenicii sau studentii, daca nu realizeaza venituri din munca
 • Bolnavii cu afectiuni incluse in programele nationale de sanatate stabilite de Ministerul Sanatatii, pentru serviciile medicale aferente bolii de baza a respectivei afectiuni, daca nu realizeaza venituri din munca, pensie sau din alte resurse
 • Persoanele fizice cu venituri lunare numai din pensii al caror cuantum este pana la valoarea, intregita prin rotunjure in plus la un leu, a unui punct de pensie stabilit pentru anul fiscal 2017, 900 lei/luna (litera modificata prin art. I pct. 8 din OUG nr. 88/2017, in vigoare in 2018)
 • Toate femeile insarcinate si lauzele, pentru serviciile medicale legate de evolutia sarcinii, iar cele care nu au nici un venit sau au venituri sub salariul de baza minim brut pe tara, pentru toate serviciile medicale

Feedback pacient

Pagina salariatului SMV

Pagina salariatului SMV

Accesibilitate

AccesibilitateAccesibilitate
ContrastContrast
Font MaritFont marit
Font MicsoratFont micsorat
AutentificareMedici de Garda azi
Medicale: dr. Jadan Adel
Pediatrie: dr. Abdi Mahamoud
Chirurgicale: dr. Mursoi Raul Alexandru
Urgente: dr. Dumitru Nicoleta Liliana
ATI: dr. Cebotaru Lucia

Flux Stiri Presedintele Romaniei

Flux Stiri Guvernul Romaniei

Flux Stiri CJAS HD